Opcje zaawansowane
LGD „Perła Czarnej Nidy” (www.perlycn.pl)
Dodano: 28-10-2013

PROCES TWORZENIA

Lokalna Grupa Działania to organizacja zrzeszająca osoby i organizacje, które wykorzystując lokalne zasoby dbają o rozwój własnego regionu. Ma formę partnerstwa publiczno–prywatnego tworzonego przez przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego. Inicjatorem utworzenia Lokalnej Grupy Działania obejmującej swym działaniem obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny byli przedstawiciele tych gmin oraz LGD Fundacja Ziemi Morawickiej. Inicjatywa stworzenia nowego partnerstwa nabrała największej dynamiki w drugiej połowie roku 2007, kiedy w wyniku kilkukrotnych spotkań Lokalnych Grup Działania z Morawicy i Chęcin oraz władz samorządowych i działaczy społecznych i gospodarczych gminy Sitkówka – Nowiny podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad utworzeniem wspólnej Lokalnej Grupy Działania.  W dniu 23.04.2008 r. w Sitkówce-Nowiny odbyła się wspólna sesja trzech Rad Gmin: Morawica, Sitkówka-Nowiny i Chęciny, na której wszystkie Rady jednogłośnie podjęły uchwały o przystąpieniu do LGD. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” zostało powołane na zebraniu założycielskim 17 czerwca 2008 roku w Morawicy.  W jego skład weszło 43 członków – przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

WIZJA I MISJA

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” zrzesza członków, którzy wspólnie wyznaczyli kierunki rozwoju terenu LGD poprzez opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju tj. podstawowego dokumentu działania każdej LGD w Polsce. Podczas spotkań w ramach opracowania LSR analizowano mocne i słabe strony terenu objętego LSR, a także szanse i zagrożenia. Na podstawie tak przeprowadzonej analizy SWOT określono wizję i misję Stowarzyszenia.

Wizja terytorium LGD Perły Czarnej Nidy
PERŁY CZARNEJ NIDY – HARMONIJNE POŁĄCZENIE TURYSTYKI I LOKALNEGO BIZNESU PRZY WYKORZYSTANIU I ZACHOWANIU WALORÓW PRZYRODNICZYCH, KULTUROWYCH I HISTORYCZNYCH, WYKORZYSTUJACE AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ I NOWOCZESNĄ INFRASTRUKTURĘ, PRZYJAZNE INWESTOROM.

 

Misja Stowarzyszenia LGD Perły Czarnej Nidy 
LGD REALIZATOREM WSPÓLNEJ STRATEGII PODNOSZACEJ JAKOŚĆ ŻYCIA I AKTYWIZUJĄCEJ MIESZKAŃCÓW DO DZIAŁANIA NA RZECZ REGIONU I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

CELE DZIAŁANIA

Dla osiągnięcia wizji i misji Stowarzyszenia wyznaczone zostały trzy cele ogólne wynikające z potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność. Cel pierwszy związany jest z działaniami wspierającymi rozwój gospodarczy. Cel drugi dotyczy podniesienia jakości życia na obszarze objętym LSR przy wykorzystaniu walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych regionu. Trzeci zaś odnosi się do podniesienia poziomu aktywności społecznej mieszkańców. Z poszczególnych celów ogólnych zostały wyłonione cele szczegółowe.

Cel ogólny 1

Rozwój gospodarczy obszaru LGD poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, pobudzanie aktywności zawodowej i działania przyciągające inwestorów zewnętrznych

Cele szczegółowe

1.1 Aktywizacja zawodowa osób z obszaru LGD.

1.2 Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.

1.3 Promocja walorów gospodarczych LGD.

 

Cel ogólny 2

Rozwój turystyki w oparciu o specyficzne walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne obszaru LGD

Cele szczegółowe

2.1 Stworzenie wspólnego produktu turystycznego i jego promocja.

2.2 Wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki.

2.3 Działania na rzecz zachowania zabytków.

2.4 Działania na rzecz poszerzenia oferty usług z zakresu sportu i rekreacji.

 

Cel ogólny 3

Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców do działania na rzecz własnego regionu i poprawy jakości życia społeczności lokalnej

Cele szczegółowe

3.1 Przeciwdziałanie patologiom społecznym;

3.2 Integracja mieszkańców poprzez organizacje wspólnych przedsięwzięć na rzecz odnowy i rozwoju wsi

3.3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wspieranie kultury regionu.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się