Opcje zaawansowane
O projekcie
Dodano: 12-11-2013

W dniu 29.03.2013 roku pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Partnerami projektu współpracy :

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły

z siedzibą Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec,

Lokalna Grupa Działania ''Perły Czarnej Nidy"

z siedzibą Morawica. ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica.

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

z siedzibą Pińczów, ul. Słabska 13 , 28-400 Pińczów,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - GRYF"

z siedzibą Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9,28-300 Jędrzejów,

została podpisana umowa zobowiązująca do wspólnej realizacji operacji pt.: "Atrakcje Krajoznawczo - Turystyczne - Inicjatywa Wspólna" o akronimie: AKTIW.

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa świętokrzyskiego poprzez tworzenie, rewitalizację i promocję szlaków turystycznych.

Celem szczegółowym: Stworzenie nowych szlaków turystycznych, zwiększenie atrakcyjności szlaku kolejki wąskotorowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego, promocja stworzonych i zrewitalizowanych szlaków turystycznych poprzez stworzenie jednej, wspólnej publikacji, utworzenie wspólnej strony internetowej, organizację imprez na terenie każdej LGD promujących szlaki turystyczne. Realizacja projektu współpracy ma na celu stworzenie nowych i rewitalizację już istniejących szlaków turystycznych. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej szlaku wodnego na rzece Czarnej - LGD Dorzecze Wisły, rzece Nidzie - LGD PONIDZIE, opracowanie dokumentacji technicznej dworca Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”. Opracowanie dokumentacji zawiera zakres określony w projekcie koncepcyjnym zagospodarowania szlaku, w tym: urządzenia małej architektury, stanice, oznakowanie szlaku, dróg, utwardzenie placów.

Kolejne zadania to: wykonanie prac związanych z oznakowaniem szlaków turystycznych, wyposażeniem miejsc, oznakowaniem szlaku na rzece Czarnej - LGD Dorzecze Wisły, oznakowaniem szlaku na rzece Czarna Nida, oznakowaniem szlaku na rzece Nida, prace związane z przebudową dachu wraz z nadbudową budynku dworca kolejki wąskotorowej w Jędrzejowie w części z dachem dwuspadowym, remont dachu w części magazynowej przylegającej do budynku dworcowego, ocieplenie i wykonanie elewacji całego budynku, rozbiórka istniejącego peronu, wykonanie peronów i ciągów pieszych z kostki brukowej, wypełnienie torowiska tłuczniem kamiennym, przebudowa instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej - LGD "Ziemia Jędrzejowska – GRYF.

Na oznakowanie szlaków składają się: zakup i montaż znaków oraz tablic, a także opracowanie wspólnego logotypu jako znaku rozpoznawczego dla partnerów projektu współpracy. Wspólne zadanie to także promocja nowych i zrewitalizowanych szlaków turystycznych poprzez opracowanie i wydanie folderu z mapą, zorganizowanie na obszarze każdej LGD imprezy promocyjnej, a także utworzenie wspólnej strony internetowej.

Projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa przyrodniczego z uwagi na to, że wykorzystuje walory rzek do rozwoju turystyki na obszarach partnerów. Realizacja zadania poprzez stworzenie nowych i zrewitalizowanie już istniejących szlaków turystycznych przyczyni się do wprowadzenia innowacyjnej oferty turystycznej i zwiększenia ruchu turystycznego na obszarach LGD. Projekt skierowany jest do turystów i mieszkańców obszarów LGD, ale także lokalnych przedsiębiorców.

Realizacja projektu na obszarze pozwoli na wprowadzenie nowej oferty usług turystycznych. Zadanie to przyczyni się do rozwoju turystyki wodnej poprzez budowę i rozwój zintegrowanego produktu turystycznego. Będzie to nowoczesna infrastruktura, która przyczyni się do poprawy życia mieszkańców zamieszkujących obszary LGD i zaowocuje wzrostem ruchu turystycznego. Realizacja zadania stworzy nowa formę atrakcji , a przede wszystkim ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. Szlaki turystyczne przebiegać będą przez ciekawe przyrodniczo i kulturowo tereny, przez co przyczynią się do znakomitej promocji poszczególnych obszarów. W powstaniu nowoczesnej oferty turystyczno - rekreacyjnej służyć będzie kompleksowe wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru. O innowacyjności projektu świadczy nowatorskie podejście w koncepcji. Do tej pory nie powstał szlak turystyczny, gdzie spływy kajakowe są połączone z przejazdem ciuchcią- jest to nowa forma rekreacji na tym obszarze. O nowatorskości świadczy także połączenie elementów z różnych obszarów w jedną całość. Na obszarze LGD - Dorzecze Wisły nie istnieje dotychczas szlak wyznaczony na spływy, w przypadku pozostałych LGD innowacyjny jest sam charakter szlaku turystycznego. Projekt pozwala wydobyć i połączyć elementy kulturowe i przyrodnicze z poszczególnych obszarów. Szlak turystyczny poprzez promocję polegającą na wspólnych imprezach, wydaniu wspólnej publikacji, czy utworzeniu strony pozwala na zachęcenie turystów do odwiedzania poszczególnych odcinków szlaku i skorzystania z usług turystycznych. Jest to innowacyjne podejście, bo promocja ta pozwala na promowanie projektu jako całości. Poszczególne LGD przyczyniać się będą do tego, że turyści skorzystają z usług pozostałych LGD. Takie podejście ma charakter nowatorski. Połączenie kilku elementów w jedną całość i wspólna promocja.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się