Opcje zaawansowane
LGD Ponidzie (www.lgdponidzie.pl)
Dodano: 28-10-2013

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora gospodarczego, społecznego i publicznego. LGD PONIDZIE działa jako Stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem działań na rzecz ochrony oraz promocji walorów środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz produkcji wyrobów regionalnych.

Obszar objęty działalnością LGD Ponidzie pokrywa się z granicami administracyjnymi Powiatu Pińczowskiego, położonego w południowej części województwa świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy. Obszar zajmuje 613,00 km2 powierzchni i obejmuje terytorium 5 gmin: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota.

Głównym narzędziem realizowania powyższych zadań jest Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), która definiuje kierunki rozwoju obszaru objętego działaniem LGD PONIDZIE. Wyznaczono w niej następujące cele strategiczne:

 1. Rozwój turystyki w oparciu o wartości dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego ,

 2. Świadome i aktywne społeczeństwo warunkiem rozwoju gospodarczego i integracji społecznej,

 3. Wsparcie dla zwiększenia konkurencyjności i potencjału ekonomicznego obszaru.

Działania LGD PONIDZIE mają na celu ponadto:

 • upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD PONIDZIE,

 • propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,

 • promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD PONIDZIE,

 • udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,

 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy na obszarach wiejskich,

 • działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 • wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój sportu i turystyki, w tym agroturystyki,

 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury poszczególnych gmin,

 • popularyzacja wyrobów regionalnych i wspieranie lokalnego przetwórstwa spożywczego. 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się